خطوط لوله انتقال گاز و آب و ایستگاه های پمپاژ مختلف

پوشش لوله های گاز، آب و نفت در سایز های مختلف

مخازن بتنی ذخیره، تلمبه خانه ها و شبکه های توزیع آب

شبکه های توزیع برق و مخابرات

اسکله و سازه های ساحلی

سازه های مختلف فلزی و بنتی صنعتی و مسکونی

کانالهای انتقال و زهکشی آب و مخازن روباز